کرگدن نامه

مجموعه ای از تحقیقات "وحید نیک قلب"در حوزه ی کشف دلایل ایجاد سوراخ لایه ی اُزُن !!!...

» با صد هزار مردم، تنهایی/ بی صد هزار مردم، تنهایی :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» هیچی ... :: ۱۳٩۳/٤/٤
» هیچی ... :: ۱۳٩۳/٤/٤
» دادائیسم :: ۱۳٩٢/٦/٦
» جذابیت پنهان بورژوازی (شماره 2) :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» و در ادامه مطلب قبلی ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» جذابیت پنهان بورژوازی (بدون هیچ ربطی به متن)!!! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» عامه پسند :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» درباره لوسین فروید (یک استثنا در هنر فیگوراتیو) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» نوشتن یا ننوشتن؟؟؟!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» "نیمه شب در پاریس" :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» افیون توده ها... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» خواب... :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» یه روز خوب!!! :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» ویلیام بلیک، رازی بزرگ در تاریخ هنر :: ۱۳٩٠/٤/٥
» عقاید یک دلقک... :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» امام جمعه ارومیه نشان درجه یک شجاعت گرفت!!! :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» پیدایش "سوررئالیسم" و نفوذ آن در هنر قرن بیستم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» متفاوت بودن به شیوه "تام ویتس" :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» Bang Bang... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» Love :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» تو هم ... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» بوسه های بیهوده ... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» " وودی آلن " بودن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» For U !!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» مرگ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» دو داستان کوتاه :: ۱۳۸٩/۱۱/٦